google plus

Obchodní podmínky

Všeobecné prodejní a dodací podmínky


Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Rotea Consulting a.s. sídlem: V potočkách 1020 6, 143 00
Praha - Modřany (dále jen prodávající Stone Decor) a kupujícím a jsou zveřejněny na weových
stránkách www.stonedecor.cz, nebo tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo
fakturačních dokladů a jsou platné vždy, pokud není písemně stanoveno jinak. Všechny naše nabídky,
kupní smlouvy, prodej a dodávky a smlouvy o dílo se uskutečňují na základě těchto prodejních a
dodacích podmínek.


1. Cena
Ceny jsou uvedeny v aktuálním ceníku prodávajícího Stone Decor. Neuvedené ceny se tvoří
individuálně dohodou. Prodejní podmínky, ceny a slevy se mohou měnit v závislosti na
změnách cen výrobků, dodavatelů a dále kurzovních, celních, daňových nebo přepravních
změnách. Tyto změny se neoznamují. Změny se netýkají objednávek, které byly prodávajícím
Stone Decor potvrzeny v Potvrzení objednávky před uskutečněním těchto změn.


2. Platební a dodací podmínky
Pokud není stanoveno jinak, probíhají platby za zboží a služby následovně.
Nebude-li dohodnuto jinak, platby za zboží a služby jsou uskutečňovány bankovním
převodem na účet prodávajícího Stone Decor nebo v hotovosti zaměstnanci prodávajícího
Stone Decor. V případě zboží vždy v plné výši před dodáním zboží, v případě služeb dle
ujednání v nabídce či v potvrzení objednávky. Po provedení závazné objednávky bude
kupujícímu vystavena zálohová faktura, obvykle ve výši 60% z celkové ceny dodávky. Po
uhrazení zálohy začíná běžet termín dodání. Před dodáním bude kupujícímu vystavena
konečná faktura na zbytek ceny, splatná před nebo v okamžiku odběru zboží. Pokud dojde
k překročení splatnosti faktur prodávajícího Stone Decor je prodávající oprávněn účtovat si
úrok z prodlení ve výši 0,1% za každý kalendářní den prodlení z dlužné částky. Tyto pokuty se
nepromíjí. Prodávající Stone Decorsi vyhrazuje právo v případě překročení splatnosti
kupujícím 28 dnů, předat ihned pohledávku k vymáhání inkasní společnosti. Pokud kupující
neuhradí a neodebere objednané zboží od prodávajícího ve lhůtě do 28 dnů po datu
uvedeném v potvrzení objednávky nebo jiném písemném vyznání, uhrazená záloha propadá
ve prospěch prodávajícího Stone Decor jako náhrada za vynaložené náklady na přípravě
zakázky. Odebírání částí dodávky při neuhrazení celé zakázky je nepřípustné. Prodávající
Stone Decor umožní během otevírací doby po splnění všeobecných prodejních a dodacích
podmínek kupujícímu přímou platbu za zboží v hotovosti na sídle STONE DECOR (ul. Bystrá
761/10, Praha 9 – Horní Počenice, 193 00) a jeho okamžité odebrání, pokud je objednané
zboží na skladě k dispozici.


3. Nabídky a objednávky na zboží a služby
Nabídky vytvořené prodávajícím Stone Decor jsou platné po dobu 30 dnů, pokud není
uvedeno jinak. Námi provedené nabídky, předběžné výpočty spotřeby a ceny dodávky zboží
pro kupující jsou nezávazné, kromě případů, že jejich závaznost byla výslovně písemně
potvrzena. Objednávky musí být učiněny písemnou formou (e-mail, fax, pošta) nebo osobně
a musí být potvrzeny prodávajícím Stone Decor. Po vystavení účetních dokladů dle písemné
objednávky, nebo v případě telefonické, či osobní objednávky se zaplacením zálohové nebo
zúčtovací faktury má za to, že objednatel zboží řádně zaplatil a souhlasí s údaji uvedenými na
účetním dokladu. Pokud jsou v objednávce uvedeny chybné údaje, prodávající za tyto chyby
nenese zodpovědnost.
Prodávající Stone Decor si vyhrazuje nárok na pořízení veškeré fotodokumentace vzniklých
realizací ze svého zboží a produktů.


4. Informace o výrobcích
Veškeré technické informace, popisy a označení výrobků, informace o hmotnosti a
rozměrech nebo počtech výrobků v baleních jsou převzaty od výrobců či dodavatelů zboží a
mají pouze informativní charakter. Nejsou proto považovány za závazné a prodávající Stone
Decor nenese žádnou zodpovědnost za chyby, změny nebo opomenutí v těchto informací.
Vzhledem k inovaci výrobků může být sortiment, jeho označení a ceny měněny bez
předchozího upozornění. Tyto změny není možné obsáhnout v propagačních materiálech.
Vzhledem k tomu, že je zboží vyráběno z přírodních a lehce proměnlivých materiálů může
docházet k výraznějším rozměrovým, povrchovým a barevným odlišnostem v jednotlivých
dodávkách nebo oproti vyobrazení v katalogu nebo na www stránkách. Při poskytování
služby realizace povrchů, může docházet vlivem několika faktorů k rozměrovým, povrchovým
a barevným odlišnostem. Na všech plochách se mohou vyskytovat ,,odlišná,, místa vznikající
technologií výroby, kterou nelze ovlivnit.


5. Dodávky-doprava zboží
Dodací lhůtu a způsob dodání objednaného zboží či služby sdělí prodávající Stone Decor
kupujícímu v potvrzení objednávky. Zboží je dodáváno ze skladu prodávajícího Stone Decor
(ul. Bystrá 761/10, Praha 9 – Horní Počenice, 193 00). Náklady na dopravu zboží nejsou
v ceně zahrnuty. Prodávající Stone Decor zajišťuje na žádost kupujícího dopravu za předem
stanovených podmínek, uvedených v potvrzení objednávky, přičemž cena za dopravu zboží se
řídí dle sazebních cen dopravce za kilometr. Prodávající Stone Decor nenese žádnou
zodpovědnost po nakládce za termín dodání a zároveň po vyskladnění neručí ani za případné
poškození zboží (pouze v případě vlastní dopravou Stone Decor). Vykládku zboží zajišťuje
kupující. Dodací lhůta zboží je sdělena kupující v potvrzení objednávky. Lhůta počíná běžet od
uhrazení zálohové faktury. Prodávající Stone Decor si vyhrazuje právo na změnu termínu
dodání v případech, které prodávající nemohl ovlivnit (zásah vyšší moci, odstávka výrobního
zařízení výrobce, momentální nedostatek nebo nedostupnost zboží u výrobce). Odmítne-li
kupující dodávky převzít (i v případě, kdy dopravu nezajišťuje Stone Decor) má prodávající
právo objednávku zrušit a uhrazená záloha propadá ve prospěch prodávajícího Stone Decor.


6. Záruky a reklamace
Prodávající Stone Decor poskytuje na dodávané zboží a služby záruky v rozsahu stanoveném
Obchodním a Občanským zákoníkem dle platných norem v ČR. Tyto záruky se týkají
fyzikálních, chemických a funkčních vlastností zboží. Reklamace na závady nebo na
poškozené zboží je kupující povinen uplatnit ihned po jejich zjištění ještě před zamýšleným
použitím. V okamžiku použití zboží nelze tyto rozdíly reklamovat. Vzhledem k přírodní povaze
používaných materiálů
a technologii výroby a aplikace se záruka nevztahuje na:
Při koupi zboží:
-na barevné rozdíly zboží, toto platí také pro jednobarevné typy
-na rozměrové nepřesnosti zboží v tolerancích platné normy
-na barevné odchylky oproti vyobrazení v katalogu nebo na www stránkách či vzorcích
-na barevné odchylky zboží dodávaném v různém časovém období
-na barevné rozdíly zboží použitého na různých stavbách ze stejného typu zboží
-na obaly zboží a palety se záruky nevztahují, stejně tak se nevztahují na zboží zařazené do
nižší kvalitativní třídy a na zboží z výprodeje
Při koupi zboží a následné realizace prodávajícím Stone Decor nebo pověřené realizační
firmy:
-u ražení či nástřiku povrchu tvarové či povrchové nepřesnosti a barevné odlišnosti
-na barevné odchylky oproti vyobrazení v katalogu nebo na www stránkách či vzorcích
- na barevné odchylky povrchů realizované v různém časovém období
- na barevné rozdíly povrchů aplikovaných na různých stavbách ze stejného typu zboží
-na odřená místa, otřepy a trhlinky vzniklá technologií výroby a manipulací, které nesnižují
užitnou hodnotu zboží
Prodávající Stone Decor odstraní uznané vady podle uvážení, buďto výměnou
reklamovaného zboží a opravení služby, či jeho části, nebo přiměřenou a logicky vyčíslitelnou
slevou z ceny. Tímto plněním se považují veškeré nároky kupujícího za splněné. Prodávající
Stone Decor neodpovídá za nepřímou nebo následnou škodu, ztrátu tržeb ani ušlý zisk.
Odpovědnost prodávajícího Stone Decor při reklamaci vůči kupujícímu za žádných okolností
nepřekročí fakturovanou hodnotu výrobků či služeb, které jsou předmětem případné uznané
reklamace. Prodávající Stone Decor nenese odpovědnost za vady a škody vzniklé nesprávným
skladováním či užíváním výrobků, vlivem počasí a živelných pohrom nebo nedodržením
technologických postupů při aplikaci někým jiným, než prodávajícím Stone Decor. Prodávající
Stone Decor má kdykoliv právo před uznáním reklamace reklamované zboží či služby
prohlédnout nebo zdokumentovat, proto je kupující povinen uložit vadné výrobky odděleně
až do úplného vyřízení reklamace a umožnit přístup ke zhotovené stavbě.


7. Vrácení zboží
Nepoužité zboží (v nepoškozeném původním stavu) je možno vrátit pouze po předchozí
dohodě s prodávajícím Stone Decor a dle jeho uvážení. V případě, že bude možné zboží vrátit
bude za vrácení zboží účtován manipulační poplatek ve výši 15% z pořizovací ceny zboží.
Finanční částka za vrácené zboží bude převedena na účet odběratele do 14 dnů od vystavení
opravného daňového dokladu. Zboží lze vrátit ve lhůtě nejdéle do 30 dnů od data jeho
zakoupení. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.

Certifikáty

technická dokumentace

Katalog

katalog produktů